Close
Skip to content

Algemene Voorwaarden Geen verrassingen

 1. Toepasselijkheid

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

  ‘Klant’
  Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Schaatsverhuur Haarlem in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

  ‘Producten’
  Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten. 

  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Schaatsverhuur Haarlem alsmede op alle met Schaatsverhuur Haarlem aangegane overeenkomsten. 

  3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

  4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 

  5. Algemene Voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Schaatsverhuur Haarlem is ingestemd. 

  6. De internetsites van Schaatsverhuur Haarlem richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt. 

  7. Schaatsverhuur Haarlem behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 

  8. Door het gebruik van de internetsites van Schaatsverhuur Haarlem en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

  9. Schaatsverhuur Haarlem is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

 2.  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

  1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Klanten tot het doen van een aanbod. Schaatsverhuur Haarlem is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

  2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

  3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 

  4. Een aanbod van de potentiële Klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 

  – de potentiële Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“contactformulier”) aan Schaatsverhuur Haarlem via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Schaatsverhuur Haarlem ontvangen. 

  – de potentiële Klant heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Schaatsverhuur Haarlem uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; 

  – de potentiële Klant heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen; 

  – een offerte is door de Klant getekend en door Schaatsverhuur Haarlem ontvangen ingeval door Schaatsverhuur Haarlem een op naam gestelde offerte is uitgebracht. 

  5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Schaatsverhuur Haarlem herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Schaatsverhuur Haarlem de Klant dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen. 

  6. Klant en Schaatsverhuur Haarlem komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Schaatsverhuur Haarlem gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. 

  7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Schaatsverhuur Haarlem garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  8. Indien Schaatsverhuur Haarlem niet aan de leveringstermijn van 30 dagen kan voldoen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De Klant zal hiervoor zelf contact op moeten nemen met Schaatsverhuur Haarlem.

 3. Prijzen

  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 

  2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

  3. De Klant is de prijs verschuldigd die Schaatsverhuur Haarlem in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Schaatsverhuur Haarlem worden gecorrigeerd. 

  4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, deze staan vermeldt bij het op de desbetreffende pagina voor het gekozen product. Schaatsverhuur Haarlem bezorgt uitsluitend binnen de landsgrenzen van Nederland. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant medegedeeld. 

  5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Schaatsverhuur Haarlem.

  6. Op huur- en leaseproducten kan een borg worden geeist. Deze varieert van 30 tot maximaal 120 euro per product.

 4. Betaling

  1. Bij bestellingen via een van de contactformulier op de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 

  – Vooruitbetaling

  – Per pin bij persoonlijke bezorging

  – IDeal d.m.v. betaalverzoek of tikkie

  Schaatsverhuur Haarlem kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

  2. Van de beschikbare betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Klant- is voldaan. 

  3. In het geval door Schaatsverhuur Haarlem een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 

  4. Bij niet of niet tijdige betaling door Klant worden de gekozen producten en/of diensten niet geleverd.

  5. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Schaatsverhuur Haarlem, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. 

 5. Levering en leveringstijd

  1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Schaatsverhuur Haarlem ernaar om bestellingen die voor 12:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Schaatsverhuur Haarlem kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

  2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Klant wordt besteld, zal persoonlijk worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Schaatsverhuur Haarlem streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden. 

  3. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

  4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. 

  6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Schaatsverhuur Haarlem het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 

 6. Gebreken en klachttermijn

  1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Klant binnen 3 dagen na levering (of binnen 3 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Klant (konden) worden geleverd), aan Schaatsverhuur Haarlem ter kennisgeving worden gebracht. 

  2. De Klant, niet zijnde consument Klant, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. Schaatsverhuur Haarlem is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Klant onder derden op te slaan. 

 7. Afkoelperiode en ruiling

  1. De consument Klant kan binnen veertien (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Schaatsverhuur Haarlem aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

  2. Schaatsverhuur Haarlem kan bepaalde producten ontzien van het herroepingsrecht als de prijs van het gekozen artikel onder de normale voorgeschreven consumentenprijs valt (inkoopprijzen en aanbiedingen). In eerste instantie vallen alle producten die Schaatsverhuur Haarlem ter verkoop aanbiedt onder deze noemer.

  3. Schaatsverhuur Haarlem is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 

  4. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Klant door Schaatsverhuur Haarlem voor Klant worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk. 

  5. Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd. Bezorgkosten worden hiervoor in rekening gebracht bij Klant.

 8. Eigendomsvoorbehoud

  1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Schaatsverhuur Haarlem is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

  2. Eigendom van producten is alleen van toepassing op de producten welke staan vermeld op de verkoop pagina van Schaatsverhuur Haarlem

  3. Huur- en of Leaseproducten blijven ten alle tijden eigendom van Schaatsverhuur Haarlem.

  2. De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 9. Garantie en aansprakelijkheid

  1. In beginsel geldt voor door Schaatsverhuur Haarlem geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Schaatsverhuur Haarlem in kennis te stellen. Consument-Klanten komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 BW zijn opgenomen. 

  2. Schaatsverhuur Haarlem is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Schaatsverhuur Haarlem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

  3. Indien Schaatsverhuur Haarlem om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

  4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: 

  – Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; 

  – Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Schaatsverhuur Haarlem of de fabrikant zijn verricht; 

  – Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 

  – Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 

  – Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

  5. De Klant is gehouden Schaatsverhuur Haarlem te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Schaatsverhuur Haarlem zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen. 

  6. Het is mogelijk dat Schaatsverhuur Haarlem op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Schaatsverhuur Haarlem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. 

  7. Op demonstratiemodellen en of 2e handsmodellen kan een verminderde of geen garantie van toepassing zijn. 

  8. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Klant. Schaatsverhuur Haarlem streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. 

  9. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Klant deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Schaatsverhuur Haarlem. 

 10. Intellectuele eigendom

  1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Schaatsverhuur Haarlem, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

  2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.  

  3. Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Schaatsverhuur Haarlem.

  (© 2016 Schaatsverhuur Haarlem)

  4. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Schaatsverhuur Haarlem, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 11. Persoonsgegevens

  1. Schaatsverhuur Haarlem zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 

  2. Schaatsverhuur Haarlem neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 

 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

  3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Schaatsverhuur Haarlem, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

 13. Geschillenregeling en beslechting

  1. Wanneer de Consument Klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Schaatsverhuur Harlem aan deze keuze gebonden. Wanneer Schaatsverhuur Haarlem dat wil, zal de Consument Klant binnen vijf (5) weken na een daartoe door Schaatsverhuur Haarlem schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Schaatsverhuur Haarlem de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

  2. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies. 

 14. Diverse bepalingen

  1. Schaatsshop Haarlem is een handelsnaam van Engelbertsport V.O.F. en is gevestigd te (2032KG) Haarlem, van Zeggelenplein 131. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Schaatsverhuur Haarlem naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite. 

  2. De Schaatsverhuur Haarlem medewerkers zijn bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur.

  3. Schaatsverhuur Haarlem streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.

  4. Engelbertsport besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Engelbertsport is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

  Foto’s en beschrijvingen van producten op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn bedoeld om u een goed beeld te geven van de producten. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle beschreven producten te allen tijde verkrijgbaar of op voorraad zijn, tenzij Engelbertsport dit u uitdrukkelijk garandeert. Dit geldt tevens voor de juistheid van vermelde prijzen en aanbiedingen van deze producten.

  Engelbertsport houdt daarom altijd de mogelijkheid om een bestelling te annuleren en het verschuldigde bedrag terug te storten indien producten en omschrijvingen verkeerd staan vermeld.

  Algemene Voorwaarden Schaatsverhuur Haarlem, 1 oktober 2021

©2022 schaatsverhuurhaarlem.nl

Schaatsverhuur Haarlem en Schaatsshop Haarlem zijn

merknamen en domeinen van Engelbertsport V.O.F.